Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (hierna "Algemene Voorwaarden" genoemd) zijn van toepassing op de onderhavige (ver)koop van tickets en/of overige producten door See Tickets namens een Organisator of Dienstverlener aan de koper. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing per mei 2021.

De Organisator van het festival of evenement geldt als de verkopende partij.

See Tickets treedt op als tussenpersoon (handelsagent) van de organisator (hierna; "Organisator") en/of Dienstverlener. See Tickets levert een of meerdere Tickets, collecteert gelden, betaalt door aan Organisator en/of Dienstverlener en faciliteert een klantenservice hiervoor. Dit betekent dat producten en diensten in opdracht van en voor rekening van de Organisator of Dienstverlener via de systemen van See Tickets (hierna: "See Tickets Platform") worden aangeboden en verkocht. See Tickets is daarom geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt met Koper. See Tickets is ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de (artistieke kwaliteit van) geleverde producten en/of diensten of de wijze waarop de Organisator uitvoering geeft aan zijn verplichtingen jegens bezoeker (hierna "Kopers" genoemd). See Tickets verwijst Kopers nadrukkelijk naar de geldende voorwaarden van de Organisator of Dienstverlener en/of naar de website van de Organisator of Dienstverlener ten aanzien van de aangekochte producten, diensten en toegangsbewijzen.

Informatie en kenmerken van de producten en/of diensten.

De informatie die See Tickets vrijgeeft bij het verstrekken van haar diensten is gebaseerd op de informatie die Organisator of Dienstverlener haar verschaft. Hoewel See Tickets bij het aanbieden van haar diensten zorgvuldig te werk gaat, kan zij niet garanderen dat alle informatie nauwkeurig, volledig of juist is. See Tickets kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fout dan ook (inclusief typografische fouten), welke onderbreking van het aanbieden van de diensten dan ook, inaccurate, misleidende of niet-waarheidsgetrouwe informatie of het niet leveren van informatie. Elke Organisator is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de (beschrijvende) informatie (inclusief tarieven/toeslagen/prijzen, beleid & voorwaarden en de beschikbaarheid daarvan) die op het See Tickets Platform wordt getoond. Voor vragen of klachten over de aanschaf van Tickets kunnen Kopers contact opnemen met de klantenservice van See Tickets, Organisator of Dienstverlener.

Contactgegevens Organisator of Dienstverlener:

Raadpleeg de website van Organisator of Dienstverlener of het handelsregister.

Contactgegevens See Tickets

See Tickets B.V., tevens handelend onder de naam See Tickets, gevestigd te Groningen met bezoekadres: De Ruijterkade 113, 1011 AB te Amsterdam (KVK 01140404).

Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden;

Bestelling: Een bestelling voor een of meer Tickets en/of Overige Producten van Organisator met gebruikmaking van het See Tickets Platform;

Boekingbeschermingsbedrijf: Het bedrijf dat de Terugbetaling Bescherming aanbiedt;

Dienstverlener: Aanbieder van Overige Producten die zien op bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, lockers en/of merchandise;

Evenement: De publieke of besloten gebeurtenis zoals, maar niet uitsluitend, festivals, voordrachten, musicals, theater, toneel-, of muziekvoorstellingen, concerten, (dinner)shows, beurzen of sportevenementen;

Koper(s): De partij die een Ticket of Overig Product koopt via het See Tickets Platform;

Locatie: De locatie van het Evenement;

Organisator: De partij die via See Tickets Tickets verkoopt en zich verbindt tot, en verantwoordelijk is voor de organisatie van het Evenement en de verkoop/het aanbieden van Overige Producten;

Overeenkomst: De overeenkomst inclusief Algemene Voorwaarden en voorwaarden van Organisator en de Locatie, dan wel de voorwaarden van de Dienstverlener die gelden tussen Organisator en/of Dienstverlener en Koper die via het plaatsen van een Bestelling op het See Tickets Platform tot stand zijn gekomen;

Overig(e) Product(en): Producten anders dan Tickets, bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot, Terugbetaling Bescherming, transfers, lockers en/of merchandise;

See Tickets: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid See Tickets B.V., statutair gevestigd te (9712 PM) Groningen aan de Nieuwe Boteringestraat 28-30 en bezoekadres De Ruijterkade 113, 1011 AB te Amsterdam;

Terugbetaling Bescherming: Bescherming van het annuleringsrisico die Koper via het See Tickets Platform kan kopen bij de aankoop van zijn/haar Ticket. De Terugbetaling Bescherming komt rechtstreeks tot stand tussen de Koper en het Boekingbeschermingsbedrijf. De door de Koper verschuldigde kosten zullen door See Tickets namens het Boekingbeschermingsbedrijf in rekening worden gebracht tijdens de Bestelling. Het Bestelnummer van het Ticket zal voor de Koper tevens als identificatienummer dienen voor de Terugbetaling Bescherming;

Ticket(s): Het recht op toegang tot een Evenement, dat op een drager is vastgelegd;

Verkoopkanalen: Alle websites die gebruik maken van de diensten en/of software van See Tickets ten einde de verkoop van Tickets en/of Overige Producten mogelijk te maken;

Artikel 2 - Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de onderhavige (ver)koop. Door de Bestelling af te ronden gaat de Koper een Overeenkomst aan met de Organisator en/of Dienstverlener en gaat Koper onverkort akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de aanvullende voorwaarden van de Organisator en/of Dienstverlener en/of Locatie. De algemene voorwaarden van de Organisator en/of Dienstverlener worden door de Organisator en/of Dienstverlener, al dan niet via See Tickets, ter hand gesteld aan de Koper, zijn te raadplegen via diens websites en zijn te allen tijde opvraagbaar bij de betreffende Organisator en/of Dienstverlener.

Het staat de Organisator vrij om deze aanvullende toetredingsvoorwaarden pas kenbaar te maken op Locatie voor zover deze voorwaarden in het belang zijn voor de openbare orde of veiligheid van bezoekers, artiesten en/of medewerkers ter plaatse.

Voor zover deze Algemene Voorwaarden conflicteren met andere algemene voorwaarden, dan prevaleren deze Algemene Voorwaarden, behalve met betrekking tot de bepalingen die de relatie tussen de Organisator of Dienstverlener met de Koper regelen.

See Tickets treedt namens de Organisator of Dienstverlener op als tussenpersoon en is geen partij bij de overeenkomst die via het See Tickets Platform met Koper tot stand komt.

Artikel 3 - Uitsluiting herroepingsrecht; Onderzoeksplicht Koper

Het herroepingsrecht is op grond van artikel 6:230p (onderdeel e) van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk uitgesloten op de verkoop van Tickets en Overige Producten.

Dit betekent dat de Koper geen bedenktijd van 14 dagen toekomt om de Bestelling kosteloos te annuleren/retourneren. Dit geldt voor Tickets, en voor Overige Producten, waarbij er door Organisator rekening moet worden gehouden met een bepaalde capaciteit of strekt tot het aanbieden van goederenvervoer, van autoverhuurdiensten, van catering en van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, en indien in de overeenkomst tussen Koper en Dienstverlener een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien, waaronder, maar niet uitsluitend lockers. Bestellingen die buiten de voorgaande doelomschrijving vallen zijn het onderwerp van de voorwaarden van Organisator.

Indien mogelijk kunnen wijzigingen met betrekking tot de Bestelling kunnen via de klantenservice van See Tickets worden aangevraagd. De Organisator of Dienstverlener kan het verzoek weigeren of accepteren, waarbij er mogelijk extra kosten gerekend kunnen worden. Eventueel kan de Koper een beroep doen op de optionele Terugbetaling Bescherming, zulks voor zover het Boekingbeschermingsbedrijf deze kosten (schade) op grond van haar voorwaarden vergoedt. De Koper dient zich in een zodanig geval rechtstreeks tot het Boekingbeschermingsbedrijf te wenden.

Onderzoeksplicht Koper

De Koper is verantwoordelijk om ontvangen producten te controleren op juistheid (de zogenaamde "onderzoeksplicht" van de Koper). Indien sprake is van een foutieve (non-conforme) levering, bijvoorbeeld in het geval van onjuiste (Ticket)gegevens zoals rang, plaats, Evenement of naam van de tickethouder, dan ontvangt de Koper op eerste schriftelijke verzoek en zonder bijkomende kosten een nieuw product, op voorwaarde dat de Koper de reeds geleverde producten aan Organisator (in dit geval See Tickets) retourneert en fouten in het product zonder onredelijke vertraging aan Organisator en See Tickets meldt. Het achteraf wijzigen van namen ("substitutie") is expliciet uitgesloten van het recht op kosteloze aanpassing.

Organisator en Dienstverlener behouden zich te allen tijde het recht voor om Bestellingen te weigeren zonder opgave van redenen, waaronder (het vermoeden van) misbruik van het See Tickets Platform door Koper of (het vermoeden van) commerciële en/of grootschalige doorverkoop.

Artikel 4 - Prijzen en bijkomende kosten ("service fee")

De getoonde (nominale) prijzen van Tickets en/of Overige Producten op Verkoopkanalen zijn in beginsel inclusief servicekosten. Servicekosten worden bij de Koper in rekening gebracht voor noodzakelijke kosten voor onder meer, maar niet uitsluitend, administratie, exploitatie- en onderhoudskosten, beheer van toegangscontroles, (verplichte) lidmaatschappen van poppodia, het beschikbaar stellen van een klantenservice en indien van toepassing kosten voor toezending van fysieke Tickets en/of Overige Producten.

De (hoogte van de) servicekosten wordt altijd vooraf en duidelijk vermeld bij de Bestelling of opgenomen in de totaalprijs van Ticket of Overige Producten. Afhankelijk van het product kunnen servicekosten per product of per volledige Bestelling in rekening worden gebracht. Servicekosten kunnen op elk moment door de Organisator gewijzigd worden, doch nooit achteraf met terugwerkende kracht.

De prijzen voor Tickets en/of Overige Producten kunnen hoger liggen dan de door See Tickets op de Tickets geprinte prijzen in verband met mogelijke bijkomende kosten voor bijvoorbeeld reservering, betaling en/of bezorging. De wettelijke BTW-tarieven zijn van toepassing.

Artikel 5 - Betaling

Bij het plaatsen van een Bestelling verplicht Koper zich tot betaling van het corresponderende totaalbedrag aan See Tickets - die deze betalingen namens Organisator of Dienstverlener collecteert -, of geeft de Koper toestemming aan See Tickets om het corresponderende bedrag van de door Koper opgegeven tegenrekening af te schrijven. Koper ontvangt een betalingsbevestiging zodra de transactie correct heeft plaatsgevonden.

Alle Bestellingen, ongeacht hun plaats van uitgifte, worden betaald in Euro's, tenzij anders vermeld op de betreffende Verkoopkanalen.

De Overeenkomst tussen Koper en Organisator en/of Dienstverlener komt definitief tot stand zodra See Tickets de (autorisatie van) de betaling door Koper heeft ontvangen en verwerkt en Koper een (schriftelijke) bevestiging heeft ontvangen van Organisator of van See Tickets namens Organisator. De Koper heeft dan bevrijdend betaalt aan See Tickets.

De betalingsbevestiging dient opzichzelfstaand uitdrukkelijk niet als voltooide Bestelling. Er is pas sprake van een voltooide Bestelling c.q. koop zodra de Koper hiervan (schriftelijk) bericht krijgt door of namens Organisator. Tot het moment van bevestiging kan de Koper geen rechten ontlenen en/of levering afdwingen. Indien er wel een volledige betaling heeft plaatsgevonden maar door omstandigheden geen levering van het Ticket of Overige Producten mogelijk blijkt, heeft de Koper recht tot terugbetaling van het volledige aankoopbedrag, inclusief eventueel bijkomende kosten zoals servicekosten die door Koper betaald zijn. Organisator of Dienstverlener garandeert dat het aankoopbedrag zonder onredelijke vertraging op de tegenrekening van Koper wordt teruggeboekt, met inachtneming van eventueel geldende voorwaarden van Organisator of Dienstverlener.

Indien Koper kiest voor een betaling in termijnen, gelden naast deze Algemene Voorwaarden aanvullend de voorwaarden van het Installment Plan. Deze worden separaat aangeboden wanneer Koper voor het Installment Plan kiest.

Artikel 6 - Levering

De Koper kiest tijdens de Bestelling de wijze van levering. Eventuele additionele kosten voor bepaalde vormen van levering worden vooraf vermeld bij de totaalprijs van de Bestelling. Koper gaat door betaling onherroepelijk akkoord met deze kosten.

Artikel 7 - Doorverkoopverbod

Door of namens Organisator geleverde Tickets blijven eigendom van de Organisator. Tickets moeten worden gezien als een fysieke of digitale representatie van een licentie de Evenementen van Organisator te bezoeken, welke licentie ten alle tijden door Organisator kan worden ingetrokken.

Koper mag niet zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van Organisator Tickets aan derden (door)verkopen dan wel deze op enige andere (commerciële) wijze, direct of indirect Tickets aan derden verstrekken of beschikbaar stellen tegen verhoogde prijzen (meer dan 20% van de originele waarde van het Ticket) en/of in grote hoeveelheden (meer dan 9 kaarten, of anders meer dan het door Organisator gestelde Ticket limiet per persoon).

Koper erkent het belang van See Tickets, Organisator en andere Kopers c.q. bezoekers van het Evenement om te voorkomen dat er doorverkoop van de Tickets plaatsvindt, zodanig dat door de doorverkoop Tickets worden aangeboden tegen woekerprijzen. See Tickets en Organisator zijn daarom gerechtigd om af te wijken van bovenstaande normen ten aanzien van prijsverhoging of hoeveelheden, indien het vermoeden bestaat dat de door Koper aangeschafte Tickets zijn bestemd voor (illegale) doorverkoop.

Organisator behoudt het recht om Tickets ongeldig te verklaren indien niet is voldaan aan deze bepalingen, bijvoorbeeld zoals in het geval van ongeoorloofde doorverkoop. Zie verder artikel 8 (Toegang en controle).

Artikel 8 - Toegang en controle

Organisator kan de houder van een Ticket verplichten deze te personaliseren. De Organisator heeft het recht om de identiteit van tickethouders te controleren bij de ingang(en) van het Evenement. Tickethouders dienen daarom te beschikken over een geldig identiteitsbewijs zoals rijbewijs, paspoort of ID-kaart. Organisator of Locatie behoudt het recht om toegang te weigeren indien de persoonsgegevens van de houder van een Ticket niet overeenkomt met de gegevens zoals vermeld op het Ticket, dit om eventuele doorverkoop, fraude of misbruik te voorkomen. Koper is volledig verantwoordelijk voor het invoeren van de juiste gegevens tijdens de personalisatie-stap en heeft geen recht op (schade)vergoeding indien gegevens onjuist zijn of niet overeenkomen met getoonde persoonsgegevens.

Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor diefstal, fraude, (onrechtmatige) kopieën en/of verlies voor zover dit redelijkerwijs niet aan Organisator kan worden aangerekend.

De Organisator behoudt het recht om toegang tot Evenement aan tickethouders te ontzeggen indien zij buiten de eventueel aangegeven toegangstijden arriveren. Organisator heeft te allen tijde het recht om (een) verkocht(e) Ticket(s) ongeldig te maken en/of toegang tot het Evenement te ontzeggen, zonder recht op restitutie en/of schadevergoeding, in het geval van:

Artikel 9 - Annulering van Evenement en restitutie

Door omstandigheden kan de Organisator besluiten het Evenement te verplaatsen naar een andere tijd, datum en/of Locatie of geheel te annuleren. Dit valt geheel buiten de invloedsfeer van See Tickets. Kopers zullen in deze gevallen vooraf (schriftelijk, per e-mail, website, whatsapp of sms) worden geïnformeerd door de Organisator of See Tickets.

De gevolgen van de annulering of verplaatsing van het Evenement zijn geregeld in de bijzondere voorwaarden van de Organisator.

Alleen Organisator is verantwoordelijk voor het doen van restituties. See Tickets kan en zal geen restituties uitvoeren zonder voorafgaande opdracht van Organisator, en pas nadat Organisator de desbetreffende restitutiegelden aan See Tickets beschikbaar heeft gesteld. See Tickets kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor restitutie of een gebrek daaraan (zie ook artikel 11 - Aansprakelijkheid)

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

Het is in alle gevallen de Organisator of Dienstverlener die uitvoering zal geven aan de Overeenkomst. See Tickets is als tussenpersoon niet aansprakelijk voor de nakoming door Organisator of Dienstverlener, voor enige vorm van (in)directe schade en/of restitutie die het gevolg is van niet-nakoming door de Organisator of Dienstverlener jegens Koper. See Tickets is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor schade of kosten van Koper door verplaatsing of annulering van Evenementen.

See Tickets is niet aansprakelijkheid voor schade die Koper lijdt, doordat See Tickets de Tickets al dan niet tijdelijk niet kan leveren, indien die vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan See Tickets. Er is in elk geval sprake van overmacht bij terrorisme(dreiging), oorlog, sabotage, stakingen, noodweer, overstromingen, maatregelen van overheidswege, ziekte, pandemieën, epidemieën, storingen in elektriciteit of het communicatienetwerk - of middelen of andere onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijze niet meer van See Tickets verlangd kan worden.

See Tickets aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Koper, door welke oorzaak dan ook, voor zover Organisator (of See Tickets) hier redelijkerwijs niet voor verantwoordelijk kan worden gehouden. Vanaf het moment dat het Ticket aan de Koper ter beschikking is gesteld, rust op de Koper het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik.

Bij verlies, misbruik of diefstal kan de Koper geen aanspraak maken op een vervangend Ticket.

See Tickets aanvaardt geen aansprakelijkheid voor Tickets die van derden zijn verkregen.

Artikel 11 - Privacy en verwerking van persoonsgegevens

See Tickets treedt in opdracht van Organisator en/of Dienstverlener op als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"). See Tickets is als zodanig gemachtigd om persoonsgegevens van Kopers namens de Organisator en/of Dienstverlener te verwerken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. See Tickets verwerkt de persoonsgegevens van de Koper in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving en conform haar eigen Privacyverklaring die aan de Koper ter hand is gesteld voorafgaand aan de koop en online raadpleegbaar is via www.SeeTickets.com. See Tickets gebruikt geen persoonsgegevens voor eigen (commerciële) doeleinden, tenzij Koper hier expliciet toestemming voor geeft.

Koper heeft het recht van inzicht, anonimiseren en vergetelheid van diens persoonsgegevens zoals bekend bij Organisator, Dienstverlener en diens verwerker(s). Kopers dienen een (schriftelijk) verzoek tot de Organisator, Dienstverlener of See Tickets te richten.

Artikel 12 - Wijzigingsbeding

See Tickets kan deze voorwaarden eenzijdig wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen in dat geval naar de Koper worden toegezonden.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze algemene ticketvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband met deze algemene ticketvoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam.